Teraristika a korálovky Snake-Lampropeltis

Korálovky,Lampropeltis mexicana,Lampropeltis Pyromelana,teraristika,vlastní odchov,terária,líhně

Slovník teraristy

Výkladový slovník teraristy

adultní - dospělý jedinec

aglifní - hladké a rovnoměrně tvarované zuby ( pravé užovky )

akvatický - vodní, žijící převážně ve vodě

albinismus - naprostá ztráta pigmentu nejen v kůži, ale i tělních orgánech a očích, které jsou vždy červené. Existuje mnoho přechodných stupňů ( albinoidismus, xantorismus atd. )

alternující ( znaky v kresbě ) - pravidelně se střídající

amnion - komůrka s plodovou tekutinou, chránící ve vejci embryo plazů

anální ( štítky ) - řitní

arboreální, arborikolní - stromový, mající vztah ke stromům, žijící na stromech

aridní ( oblast ) - vyprahlá, suchá, pouštního či stepního charakteru

Batesovo mimikry - napodobování jedovatého živočicha neškodným tvorem ( korálovka & korálovec )

batrachofágní - živící se převážně obojživelníky

biotop - životní prostředí určitého organismu na určeném stanovišti

bufofágní - živící se převážně ropuchami

canthus rostralis - rostrální hrana na hlavě plaza, rozhraní mezi stranami a vrškem hlavy v linii mezi čenichem a vrchní stranou orbity

CITES - The Convention on Trade in Endangered Species - dohoda o mezinárodním obchodu s ohroženými zvířaty

collare - příčná linka, vytvářející na krku »obojek«

čtvercová kost - kost spojující vrchní část lebky s úhlovou kostí spodní čelisti

cytotoxický ( hadí jed ) - působící na krevní oběh, a rozkládající krev a tkáň

degenerace - celkový druhový úpadek ( např. následek příbuzenské plemenitby )

dentální kost - kost spodní čelisti, opatřená zuby

dimorfismus - dvoutvárnost, jev kdy se u jednoho druhu vyskytují dvě morfologické formy, lišící se např. tvarem těla, velikostí, zbarvením

disruptivní účinek - obrana optickým klamem, např. střídání pruhů různých barev ( zpřetrhání obrysu těla )

diverzifikovaný - rozmanitý, různorodý, rozličný

dominance - vlastnost charakterizovaná ovládáním druhých. Dominantní zvíře ve skupině je také většinou nejsilnější a nejschopnější

dorzální - ( šupiny, strana těla ) - hřbetní

dorzolaterální - ležící na rozhraní hřbetu a boků

dorzoventrální - situovaný směrem od hřbetní k břišní straně, kolmo k podélné ose

Duvernoyova žláza - orgán produkující sekret s obsahem proteinů, které mají toxické účinky. Tuto žlázu má téměř 2/3 užovkovitých hadů, toxin se dostává do rány smíchaný se slinami, zadními rýhovanými zuby ( tzv. žvýkáním )

ekdyse - pravidelné svlékání staré pokožky u plazů

ektotermie - studenokrevnost, neschopnost organismu vyrábět vlastní teplo

endotermie - teplokrevnost, opak ektotermie

endemit - taxon, vyskytující se pouze na konkrétním, geograficky jasně vymezeném, izolovaném území ( např. ostrově nebo pohoří )

endolymfatický - endolymfa, tekutina vyplňující prostor hlemýžďovitého kanálku ve vnitřním uchu obratlovců

euryfágní - nespecializovaný druh, lovící značně rozmanitou kořist

evertebratofágní - živící se převážně bezobratlými živočichy a hmyzem

fosilní - vymřelý druh známý pouze s paleontologických nálezů

frontální ( štítek ) - čelní

gulární - v oblasti hrdla

gravidita - březost, gestace, nošení vajec či mláďat v těle

hexagonální - šestihranný

hemipenis - párový pohlavní orgán hadů a ještěrů

herpetofauna - hadi obecně

herpetofágní - specializující se na lov plazů

herpetolog - odborník v oboru zoologie, zabývající se studiem plazů

hibernace - zimní spánek živočichů, spojený s poklesem všech životních funkcí

hierarchie - pořadí, stupnice důležitosti mezi členy skupiny živočichů

holotyp - konkrétní exemplář, podle něhož byl popsán nový taxon (druh, poddruh)

hybrid - kříženec

ichtiofágní - zaměřený převážně na lov ryb

inbreeding - příbuzenská plemenitba

introdukce - vysazení ( zavlečení ) nových druhů člověkem do lokalit, kde se nikdy předtím nevyskytovaly

inkubace - vylíhnutí vajec teplem umělým, nebo přirozeným

intersticiální kůže - pružná část kůže mezi šupinami hadů, popř. ještěrů

Jacobsonův orgán - orgán umístěný v horním patře plazů, kterým jsou zvířata schopna pomocí jazyka, chemicky vyhodnocovat pachy v okolí

juvenilní - mladý, nedospělý živočich

kanibalismus - vlastnost požírat jedince vlastního druhu

kaudálně, kaudální - směrem k ocasu, ocasní část těla

karnivorie - masožravost, hmyzožravost

keratin - tvrdá látka, z níž jsou tvořeny rohy, nehty, drápy a šupiny plazů

kloaka - společný vývod trávícího, vylučovacího a pohlavního u plazů a ptáků

kloakální sondování - určování pohlaví hadů a ještěrů chirurgickým pátradlem ( sondou )

kraniálně, kraniální - směrem k hlavě, hlavová část těla

konvergentní vývoj - vývoj dvou či více nepříbuzných druhů do podobného vzhledu i chování, při shodných životních podmínkách

kopulace - spojení dvou jedinců opačného pohlaví za účelem rozmnožování

kosmopolitní ( rod, druh ) - vyskytující se ve všech světadílech

kulturní ( rod, druh ) - ovlivněný civilizací a činností člověka

kýlnaté šupiny - s jedním, popř. dvěma kýly ( hřebínky ) v podélné ose šupiny

labiální ( štítky, šupiny ) - retní, lemující tlamu

laterální ( šupiny, kresba ) - boční

lokalita - určené zeměpisné místo, kde se vyskytuje určitý organismus

lokální - místní, týkající se pouze určité konkrétní oblasti

maxilla - většinou pohyblivá horní čelist hadí lebky

mediální - probíhající ve středové linii těla

melanin - černé a tmavohnědé přírodní barvivo, ovlivňující tmavé zbarvení kůže, peří a duhovky živočichů

mimeze - ochranné zbarvení či tvar živočichů, napodobujících předměty ve svém okolí

mimikry - ochranné uzpůsobení živočichů i rostlin ( tvar těla, zbarvení ), chránící je před přirozenými nepřáteli

monotypický ( rod, druh ) - rod nebo druh, který nevytváří žádné poddruhy

Mülerovo mimikry - kontrastní, výstražné zbarvení, ( proužky, skvrny ) především černé, žluté, červené

nasální ( štítek ) - nosní

nika - začlenění organismu do struktury a funkce ekosystému

neurotoxický ( hadí jed ) - působící hlavně na nervovou soustavu

nominotypický ( poddruh ) - ( nesprávně nominátní ) - v podstatě jde o první poznaný poddruh u druhu, kde bylo během doby popsáno více subspecíí. Označuje se jménem totožným se jménem druhovým

ofiofágní - druh lovící převážně hady

okcipitální - týlový

opistoglyfní - zadní jedové, zvětšené rýhované zuby hadů ( některé užovky )

ornitofágní - živící se hlavně ptáky

osteoderm - kostěné destičky v kůži plazů ( krokodýli a někteří ještěři )

ovofágní - živící se vejci

oviparní - vejcorodý

oviviparie - schopnost vývoje vajec v těle matky ( vejcoživorodost )

paraventrální ( skvrny ) - oblast na rozhraní břicha a boků

parietální ( štítky ) - temenní

partenogeneze - samobřezost, způsob rozmnožování, kdy se nový organismus vyvíjí z neoplozeného vajíčka

poddruh - systematická jednotka nižší než druh

pohlavní dimorfismus - odlišné morfologické znaky určitého druhu, mezi jedinci odlišného pohlaví

polymorfní - vytvářející vícero odchylek

polypaternita - mnohootcovství, oplodnění zásoby vajíček v těle samice spermiemi jednoho, nebo více samců

polyvalentní ( sérum ) - sérum účinné proti několika druhům hadů z jedné oblasti

populace - množství organismů jednoho druhu ( poddruhu ) na vymezeném území

postokulární ( štítek, skvrna, linka ) - vyskytující se za okem

postorbitální - vyskytující se za orbitou

prefrontální ( štítek, šupina ) - před čelním štítkem a mezi nozdrami

preokulární ( štítek; skvrna ) - v oblastí před okem

predátor - živočich lovící jiné živočichy ( dravec )

primární ( znak, výskyt ) - prvotní

proteroglyfní - přední zvětšené jedové zuby s rýhou či kanálkem ( korálovcovití )

radiace ( druhová ) - vznik několika druhů ze stejného vývojového předka

RDB - Red Data Book - Červená kniha ohrožených druhů

recent - současnost, přítomnost z geologického hlediska

regenerace - obnovení, znovuvytvoření poraněných tkání týchž vlastností

redukovaný - omezený

reintrodukce - umělé vysazování zvířat člověkem zpět do lokalit, kde se původně v minulosti vyskytovala

reliktní - ostrůvkovité, přežívající zbytky dříve hojné populace určitého organismu

reprodukce - rozmnožování

rostrální ( štítek ) - na špičce čenichu

rudimenty - vývojem potlačené, mizející zbytky určitých morfologických znaků, nebo orgánů

saprofágní - živící se výkaly

saurofágní - lovící převážně ještěry

semi- ( -aridní, -arborikolní, -akvatický ) - polo- ( -suchý, -stromový, -vodní )

separovat - oddělit

solenoglyfní - prodloužené jedové, přední duté zuby, v klidu sklopené ( zmijovití )

stenofágní - potravní specialista, zaměřený na jeden určitý druh potravy

stimulace - povzbuzování, podněcování

subkaudální ( šupiny, zbarvení ) - podocasní

sublabiální ( štítky ) - dolnoretní

subokulární (štítky, skvrna) - podočnicový

subterestrický - žijící pod zemí, hrabavý

subspecie - poddruh

substrát - prostředí poskytující suchozemským druhům pevný, živný podklad

supraanální ( tuberkuly ) - nadkloakální

supraciliární ( šupiny ) - šupiny nad okem, vytvářející svým seskupením růžky

supralabiální ( štítky ) – hornoretní

supraokulární ( štítek ) - nadočnicový

sympatrický - žijící v téže oblasti

taxon - konkrétní systematická jednotka

temporální ( štítek, skvrna, linka ) - spánkový

Terra typica - místo prvního nálezu určitého druhu ( poddruhu )

terestrický - pozemní, nešplhavý druh, zdržující se většinou na zemi

teritorium - dané území, oblast

termoreceptory - tepločivné jamky ( hroznýši, krajty, chřestýši )

thanatóza - pasivní obrana předstíráním smrti

therofágní - lovící převážně savce, popř. i ptáky

tracheální ( průdušnicová plíce ) - prodloužená pravá plíce hadů, nahrazující levou, rudimentální

transrostrální ( linka ) - probíhající příčně přes vrchní část čumáku

transversální ( pruh, kresba ) - příčný

triáda - trojice

třmínek - malá kostička spojující čelistní a čtvercovou kost hadů, přenášející vibrace do středního ucha a umožňující jim tak "slyšet"

tuberkuly - šupiny plazů s vystupujícími hrboly

typová lokalita - místo, kde byl nalezen typový exemplář

typový exemplář - konkrétní jedinec, podle kterého byl popsán určitý druh

úhlová kost - zpravidla dlouhá kost bez zubů, umožňující pohyb spodní čelisti

vaječný zub - ostrý výčnělek na čenichu, kterým rodící se mládě prořízne vaječný obal. Po narození vaječný zub odpadne

variabilní - proměnlivý ( tvar, zbarvení, kresba )

varieta - odrůda, sorta, taxionomická kategorie druhu

ventrální ( šupiny ) - spodní, břišní

ventrolaterální ( proužek ) - rozhraní břicha a boků

vertebrální ( proužek ) - probíhající na hřbetě v linii páteře, páteřní

vitalita - životaschopnost

viviparní - živorodý

wádí - sezónní řečiště, vyschlé pouštní údolí

zoofágní - živícím se dravě, lovem ostatních živočichů

1,0 - samec

0,1 - samice

1,1 - pár

0,0,6 - označení pro počet mláďat blíže neurčeného pohlaví

 
Korálovky,Lampropeltis mexicana,Lampropeltis Pyromelana,teraristika,vlastní odchov,terária,líhně